Waarom is participatie belangrijk?

Reflexief monitoren doet u bij voorkeur met participatie van betrokkenen. Dat heeft twee samenhangende redenen:

  • Een reden is, dat betrokken spelers op hun eigen wijze aankijken tegen de voortgang van een project, veranderingen in de omgeving en mogelijke verbindingen tussen beide. Het is zinvol die verschillende beelden te integreren en te benutten
  • Een tweede reden is dat betrokkenen in interactieve settings een gezamenlijk leerproces doormaken. Ze kunnen daarin hun probleempercepties en ook hun diepere voorkeuren en waarden bijstellen. Zie hiervoor ook ‘Over transities'.  

Participatie houdt overigens meer in dan het aandragen van informatie voor een rapport. Het gaat bijvoorbeeld om meedoen aan systeem- of actoranalyses of aan reflectiesessies.

Wie betrekt u?

Betrek eerst en vooral degenen die direct bij de uitvoering betrokken zijn. Maar belangrijke doelgroepen zijn ook managers, financiers, beleidsmakers en andere stakeholders die een rol spelen bij de vernieuwing. Daarnaast kunnen vernieuwers van verwante programma's relevant zijn voor het monitoren. Maak eventueel een systematische analyse maken om relevante actoren in beeld te krijgen.  Zie ook bij ‘Methoden'  actor- en netwerkanalyse'.

Wie u wanneer en voor welke (leer)vragen benadert is uiteindelijk een kwestie van weloverwogen kiezen. Laat die keuze mee bepalen door de lange termijnambities: welke partijen zouden daarvoor mee moeten leren en waarover?  

Voorbeelden

Methodes