Welke rol heeft een reflexieve monitor?

In principe is de reflexieve monitor er voor om te herinneren aan de systeeminnovatieve ambities. Het is aan de project- of programmaleider om deze ambities af te wegen tegen andere belangen.

Maak als projectleider in een vroeg stadium met de monitor afspraken over uw rollen. Betrek daarbij de mogelijke verantwoordingsdoelen die een opdrachtgever heeft meegegeven (zie ook de vraag ‘Kan ik leren combineren met verantwoorden?'). En zorg ervoor dat u het eens wordt over de doelen van de monitoring en over concrete activiteiten.

Interventies

De rol van de reflexieve monitor brengt met zich mee dat hij of zij interventies zal plegen in het project of programma. Zo'n interventie kan bijvoorbeeld zijn dat de monitor deelnemers aan een experiment confronteert met vanzelfsprekendheden in hun denken. Of de monitor stelt misschien op basis van de monitorinzichten de koers van een project of programma ter discussie. De monitor doet dat in principe in het licht van de systeeminnovatieve ambitie van het project of programma.