Zoek

Trefwoord


Filter

Duurzame Haven Amsterdam: visievorming, vervolg

Functie / Domein: Energie
Illustratie van: van visie naar plan van aanpak; nieuwe rollen

Follow-up van het visieproject Duurzame Haven Amsterdam

Het project ‘Duurzame Haven als kans' - zie 'Duurzame Haven Amsterdam: visievorming' - was een gezamenlijke activiteit van het Havenbedrijf, de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam en het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling. Onderdelen waren een burgerpanel en een panel van ongeveer 50 stakeholders. Het visievormingsproject leverde vele aanbevelingen van het burgerpanel op en twee visies voor een duurzame haven: de Energiehaven en de Multifunctionele Haven. 

Vervolg

In de Havenvisie 2008-2020 van de gemeente komen verschillende aanbevelingen van visievormingstraject terug. Bijvoorbeeld het advies van het burgerpanel om ervoor te zorgen dat de haven weer meer bij de stad gaat horen, door het havengebied aantrekkelijker te maken voor recreanten en toeristen. En de visie Energiehaven klinkt door in idee is dat het Havenbedrijf toewerkt naar een bio-energiecluster waarin bedrijven elkaar voorzien van bijvoorbeeld groene stroom. Daarvoor wil het bedrijven aantrekken die biomassa en biobrandstoffen overslaan of produceren. Daarnaast zal het zonne- en windenergieproductie binnen het havengebied stimuleren.

De implementatie van deze visie kost tijd en vergt de nodige tussenstappen. Het bedrijvenbestand in de Haven kan alleen langzaam aangepast. Dat komt omdat nieuwe selectivitestscriteria alleen op nieuwe bedrijven kunnen worden toegepast. Bovendien hebben de al gevestigde bedrijven langdurige erfpachtcontracten. Het Havenbedrijf is verder voor een groot deel afhankelijk van het bedrijfsleven en dat gaat niet zomaar met de visie aan het werk. Want bedrijven willen een concreet handelingsperspectief, in de vorm van visie op concreter niveau en een business case op basis waarvan ze kunnen inschatten wat hun terugverdientijd zal zijn, hoe risicovol het project zal zijn en wat het rendement zal zijn.  

Ondersteunen en faciliteren

Het Havenbedrijf Amsterdam werkt hier nu aan door bedrijven actief te benaderen. Het ondersteunt en faciliteer bedrijven om tot concrete plannen te komen. Een voorbeeld is het project ‘Afval = grondstof' met als doel te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in de regio uitwisseling van reststoffen tussen bedrijven te realiseren en zo mogelijk pilots voor kringloopsluiting te ontwikkelen. Hiervoor namen medewerkers van het Havenbedrijf de rol van initiatiefnemer op zich. Zij lieten inventariseren welke bedrijven zich mogelijk leenden voor een pilot, legden contacten met die bedrijven en toetsten de behoeften en belangstelling bij die bedrijven. Daarna brachten ze de bedrijven die mogelijk iets aan elkaar hebben bij elkaar in een workshop. Een volgende stap is om de bedrijven die nog steeds geïnteresseerd te helpen een business case te maken.

Het Havenbedrijf nam een vergelijkbare initiatief- of matchmakerrol op zich om zonne-energieproductie te bevorderen. Het koppelt geïnteresseerde bedrijven aan een ontwikkelaar van zonnecellen; vervolgens moeten die partijen het zelf verder uitzoeken.

Bronnen

Slimme Haven, Havenvisie 2008-2020 (2008). Gemeente Amsterdam: Amsterdam.