Zoek

Trefwoord


Filter

Methoden

Hieronder vindt u een lijst van methoden die veel gebruikt worden bij transitiewerk. Selecteer methoden met het filter of gebruik een vrije zoekterm bij 'Trefwoord'. 

Gebruikt voor: Het bepalen aan welke actoren u aandacht moet besteden.
Gebruikt voor: Het bepalen van kortere termijn activiteiten voor systeeminnovatie, vanuit een langetermijnvisie. 
Gebruikt voor: Reflectie op problemen bij systeeminnovatie.
Gebruikt voor: Het in kaart brengen van perverse koppelingen of systeemfouten.
Gebruikt voor: Ruimte onderzoeken (en uiteindelijk maken) voor vernieuwende probleemdefinities en oplossingen.
Gebruikt voor: Zicht krijgen op systeemkenmerken en actoren die de beoogde systeeminnovatie tegenwerken of juist stimuleren, voor een gezamenlijke bepaling van activiteiten.
Gebruikt voor: Het in kaart brengen en via interventies doorbreken van gefixeerde patronen in cognitie en sociale omgeving.
Gebruikt voor: Het zichtbaar maken van concurrerende claims en stakeholderstrategieën en het identificeren van innovatieve concepten of praktijken die op een breed draagvlak kunnen rekenen.
Gebruikt voor: Het formuleren, vastleggen en bijhouden van langetermijnuitdagingen en concrete handelingsperspectieven.
Gebruikt voor: Op systematische wijze verkennen van de aansluiting van een experiment bij opvattingen en belangen vanuit de omgeving en van opties om die aansluiting te vergroten.
Gebruikt voor: Reflectie op systeeminnovatieve projecten of programma's en de vertaling van belangrijke lessen naar waardevolle inzichten voor de deelnemers.
Gebruikt voor: Ruimte onderzoeken (en uiteindelijk maken) voor vernieuwende probleemdefinities en oplossingen.
Gebruikt voor: Visievorming, plan van aanpak maken, en daarbij goede mix zoeken tussen haalbaarheid en mate van vernieuwing.
Gebruikt voor: Het volgen en vastleggen van het leer- en innovatieproces in een systeeminnovatief project of programma.
Gebruikt voor: In kaart brengen hoe een interventie tot verandering of de beoogde resultaten leidt.
Gebruikt voor: Verdiepend leren; reflexief monitoren in actie.
Gebruikt voor: Verkennen van wat nodig kan zijn om sociotechnologische innovatie robuuster te maken voor latere toepassing.
Gebruikt voor: Koppelen van koplopers of vernieuwers van twee partijen die elkaar nodig hebben maar elkaar normaal gesproken niet makkelijk vinden. 
Gebruikt voor: Het via een gestructureerde aanpak opzetten (definiëren) en begeleiden van transitie-projecten ('transitie-experimenten', in jargon). MiXT bestaat uit een combinatie van methodes.
Gebruikt voor: Het identificeren van belangrijke fasen en veranderingen in projecten of programma's, om ervan te leren.
Gebruikt voor: Het in kaart brengen van de relevante omgeving van een transitieproject of programma. 
Gebruikt voor: Heroriëntatie, in kaart brengen perverse koppelingen.
Gebruikt voor: Real-time evaluatie van lopende experimenten; tweede-orde-leren.
Gebruikt voor: Het op een gestructureerde, heldere en expliciete manier managen van feiten, belangen en doelen van partijen in een samenwerkingsproces.
Gebruikt voor: Het ontwerpen van nieuwe sociotechnische systemen, die een systeeminnovatie inhouden en het agenderen van punten voor verder onderzoek en ontwikkeling.
Gebruikt voor: Het vastleggen van cruciale momenten en veranderingen; (weer) overzicht krijgen en input krijgen om verder te gaan.
Gebruikt voor: Het in kaart brengen van leerprocessen en ondersteunen van reflectie van projectdeelnemers om systeeminnovatieprojecten te helpen versterken.
Gebruikt voor: Reflectie op de voortgang en effectiviteit van een transitieprogramma om dat zo nodig bij te stellen.
Gebruikt voor: Het benoemen van mogelijke, alternatieve toekomsten.
Gebruikt voor: Systeemanalyse, opsporen perverse koppelingen.
Gebruikt voor: Het maken van een gemeenschappelijke probleemanalyse en het in kaart brengen van hindernissen om het probleem op te lossen.
Gebruikt voor: tweede-orde-leren; ontwikkelen/verdiepen van een visie in heterogene teams.
Gebruikt voor: Het in beweging brengen van stakeholders om een concrete verandering in het handelen van een doelgroep te realiseren.
Gebruikt voor: Verdiepend leren. Strategisch Niche Management (SNM) is vooral een analysetool voor het beoordelen van radicale sociotechnische innovaties en innovatietrajecten. De analyse kan aanleiding zijn om het innovatietraject bij te stellen.
Gebruikt voor: Het in kaart brengen van eventuele knelpunten voor verankering van systeeminnovatieve initiatieven.
Gebruikt voor: Bewerkstelligen, aanjagen dan wel (bij)sturen van een lange termijn maatschappelijk transformatieproces.
Gebruikt voor: Het beoordelen van een lopend of voorgenomen innovatie experiment vanuit transitieperspectief om de potentie om bij te dragen aan de beoogde transitie maximaal te benutten.
Gebruikt voor: Maken van visie/plan voor een veranderingsproces waarin grote belangentegenstellingen spelen en waarin vele partijen nodig zijn om het probleem op te lossen.
Gebruikt voor: Genereren van suggesties rond lastige vragen rond transitiewerk, vaak over bottlenecks voor opschaling/verankering; transsectoraal leren.