Definities

Arena

Een geselecteerde groep koplopers uit regime en niche die gezamenlijk in een gestructureerd proces de transitieopgave definiëren als basis voor een bredere maatschappelijke beweging.

Business case

Een projectmanagement-document waarin de zakelijke afweging om een project of taak te initiëren wordt beschreven.

Competentie

De combinatie van expliciete vakkennis, 'impliciete' ervaringskennis, hulpmiddelen, vaardigheden en attitude.

Eerste-orde leren

Leren in over de probleemperceptie, de analyse of de gekozen oplossing van een probleem, met behoud van de achterliggende theoretische inzichten of diepe overtuigingen en waarden.

Experimenteren

Proefondervindelijk leren in de praktijk of het in de praktijk brengen van een innovatief concept.

Hardnekkige problemen

Problemen die iedere keer weer terugkomen, ondanks pogingen om ze te verhelpen, complex  zijn door meervoudige oorzaken en gevolgen, verankerd zijn in maatschappelijke structuren (regime, instituties); voor oplossen samenwerking van vele actoren vragen en door dit alles moeilijk oplosbaar zijn. 

Instituties

Grote maatschappelijke organisaties, of manieren waarop een deel van de maatschappij is georganiseerd, bijvoorbeeld, de overheid, markt of wetenschap; min of meer samenhangende sets van regels en procedures die de interactie en het gedrag van actoren en organisaties sturen.

Landschap

Grote maatschappelijke veranderingen op het gebied van politiek, cultuur en wereldbeelden (bijvoorbeeld globalisering, individualisering) of natuurlijke kenmerken die moeilijk te beïnvloeden zijn en meestal traag veranderen. 

Maatschappelijk systeem

Een geheel aan elementen (actoren, structuren, objecten, instituties) gericht op het vervullen van een bepaalde maatschappelijke behoefte.

Maatschappelijke opgave

Een vraagstuk rondom een hardnekkig maatschappelijk probleem waarvoor een transitie-experiment naar deelantwoorden zoekt. Een maatschappelijke opgave overstijgt het belang van individuele mensen of organisaties.

Meerlagenmodel (meerlagenperspectief, multilevel perspective)

Een wetenschappelijk en analytisch model dat voortkomt uit onderzoek naar technologische innovaties. Het wordt gebruikt om transities of systeeminnovaties te analyseren in termen van wisselwerking in ontwikkelingen tussen meerdere niveaus: regime, landschap en niche.

Monitor

Persoon die monitoractiviteiten uitvoert.

Niche

Een (gedeeltelijk) beschermde ruimte voor  experimentele praktijken, die op nieuwe manieren in maatschappelijke behoeften kunnen voorzien.

Partners

Personen of organisaties die formeel onderdeel vormen van het sociaal netwerk rondom een transitie-agenda of -experiment.

Persistente problemen

Problemen die iedere keer weer terugkomen, ondanks pogingen om ze te verhelpen, complex  zijn door meervoudige oorzaken en gevolgen, verankerd zijn in maatschappelijke structuren (regime, instituties); voor oplossen samenwerking van vele actoren vragen en door dit alles moeilijk oplosbaar zijn.

Perverse koppeling

Verband tussen ontwikkelingen die positief worden gewaardeerd (A en B), met negatieve bijeffecten (C) die de positieve effecten gaan overschaduwen.

Praktijk

Gestabiliseerde patronen van handelen om te voorzien in een maatschappelijke behoeften.

Reflexief monitoren

Een participatief proces van inzicht verwerven in de voortgang van het project of programma en in de effecten daarvan in relatie en interactie met de omgeving, plus de reflectie daarop en op de eigen uitgangspunten en diepere overtuigingen en het terugvertalen van de resulterende inzichten naar het project of programma of een vervolg om de systeeminnovatieve ambitie vast te houden.

Regime

De instituties (verzameling regels en procedures), materiële (infra)structuur en cultuur met onder andere bepaalde denkkaders. Regime, zoals hier gedefinieerd, is synoniem voor structuur.

Stakeholder

Persoon of organisatie die niet formeel bij een transitie-experiment is betrokken, maar nu of in de toekomst mogelijk de effecten van het experiment ondervindt en invloed op het experiment kan uitoefenen. 

Stakeholders

Personen of organisties die niet formeel betrokken zijn bij een transitie-experiment, maar die nu of in de toekomst mogelijk de effecten van het experiment ondervinden en die invloed op het experiment kunnen uitoefenen.

Structuur

De instituties (verzameling regels en procedures), materiële (infra)structuur en cultuur met onder andere bepaalde denkkaders. Structuur, zoals hier gedefinieerd,  is synoniem voor het ‘regime'.

Systeeminnovatie

Een fundamentele verandering in de manier waarop de samenleving in zijn behoefte voorziet. Systeeminnovaties behelzen samenhangende veranderingen in diep ingesleten patronen van handelen van de structuren waarin ze ingebed zijn. De term wordt hier als synoniem voor transitie gebruikt.

Systeeminnovatief kernidee

Een innovatief idee dat (een deel van) de kern van een mogelijke systeeminnovatie verwoordt en waarmee een persverse koppeling wordt doorbroken.

Transitie

Een fundamentele verandering in de manier waarop de samenleving in zijn behoefte voorziet. Systeeminnovaties behelzen samenhangende veranderingen in diep ingesleten patronen van handelen van de structuren waarin ze ingebed zijn. De term wordt hier als synoniem voor systeeminnovatie gebruikt.

Transitie-agenda

Bundeling van uitkomsten van het visievormingsproces, met de kern van het persistente probleem en de transitieopgave, de leidende duurzaamheidsprincipes, plus een beperkt aantal streefbeelden en transitiepaden, korte termijn experimenten en acties en de voorwaarden waaronder deze kunnen worden uitgevoerd.

Transitie-experimenten

Strategisch gekozen projecten met een verwachte belangrijke bijdrage aan een transitie, die leren over een maatschappelijke opgave en de bijbehorende systeeminnovaties en transitieprocessen.

Transitiepad

Een gedeelde strategie om toe te werken naar een gedeelde toekomstambitie langs een aantal tussendoelen. Een transitiepad biedt de context voor het definiëren van experimenten, leeropgaven en  voor een inventarisatie van barrierès.

Tweede-orde leren

Het heroverwegen van dominante denk- en handelingskaders, met name van theoretische inzichten en diep verankerde waarden en overtuigingen.

Verankeren

Het proces en de activiteiten om van losse en lokale experimenten te komen tot een maatschappelijke beweging waarin de nieuwe praktijken buisiness as usual zijn; het op gang brengen en houden van wederzijdse versterking van nieuwe werkwijzen en structuurelementen, inclusief die van de cultuur.

Verwachting

Datgene waarvan men hoopt of denkt dat het zal gaan gebeuren.

Visie

Een gedeeld perspectief op een wenselijke toekomst, dat wil zeggen een toekomst waarin een aanvaardbare en haalbare oplossing voor een maatschappelijke opgave is gerealiseerd.